24 iulie 2012 – Luisiana DOBRINESCU
 
Printre propunerile recente de modificări în domeniul fiscal, Guvernul a anunțat săptămâna trecută intenția de a aplica mecanismul contabilității de încasare în privinţa taxei pe valoarea adăugată (cash accounting), pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 500.000 de euro, cu condiţia ca derularea decontărilor să se facă numai prin sistemul bancar.
Indiscutabil, această măsură este benefică activității a mai mult de 92% din firmele active la acest moment (aproximativ 475.000 firme, conform datelor statistice transmise de Ministerul Finanțelor Publice).
Fiind concepută ca un mecanism în oglindă (colectare și deductibilitate amânată), plata TVA-ului la încasare nu va aduce un plus de venituri la bugetul de stat, iar în ceea ce privește combaterea oricărui tip de fraudă sau de evaziune fiscală – conform declarațiilor primului-ministru, anunţul este suspect de optimism exagerat.
Reguli de colectare a TVA prevăzute de legislația europeană în prezent
Conform regulilor generale în materie de TVA, taxa devine exigibilă atunci când sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile. În cazul în care plata este făcută înainte de livrarea bunurilor sau prestarea de servicii, TVA devine exigibilă de la încasarea plății în raport cu suma încasată.
Articolul 66 din Directiva Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (publicată în JOUE, L 347, 11.12.2006), prevede posibilitatea statelor membre ca prin derogare de la regulile generale, să prevadă că exigibilitatea TVA intervine la una din următoarele date:
(a) cel târziu la data emiterii facturii;
(b) cel târziu la data încasării plății;
(c) atunci când nu se emite o factură sau când aceasta este emisă târziu, într-un termen determinat de la data la care intervine faptul generator.
Articolul 66 alin. 2 din Directiva 2006/112 prevede expres că această derogare nu se poate aplica prestărilor de servicii pentru care taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor.
Până la acest moment, un număr de aproximativ 20 de state membre au solicitat Comisiei aplicarea derogării în ceea ce privește contabilizarea și colectarea TVA la încasare. Criteriile de limitare a sferei de aplicare sunt însă dintre cele mai diverse.
Astfel, Austria a optat pentru aplicarea acestui sistem profesiilor liberale. O măsură similară se aplică în Ungaria, tuturor persoanelor impozabile care își țin evidența contabilă în partidă simplă. Danemarca, Spania și Franța aplică această derogare doar în materia prestărilor de servicii.
Cipru, Italia și Olanda acceptă plata TVA-ului la încasare doar pentru retaileri, iar marea Britanie, Polonia, Luxemburg, Suedia și Slovenia aplică derogarea în funcție de cifra de afaceri a persoanei impozabile (maximul fiind între 200.000 euro și 1.600.000 euro).
Reguli noi pentru mecanismele de facturare, începând cu 1 ianuarie 2013
O dată cu scadenţa de implementare la 1 ianuarie 2013 a Directivei Consiliului 2010/45/UE din 13 iulie 2010pentru modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea, sfera de aplicare a derogării în materia colectării de TVA se va uniformiza.
Astfel, în oglindă cu colectarea TVA la încasarea facturii (posibilitate reglementată de art. 66 lit. b din Directiva 2006/112), Directiva 2010/45 introduce un nou articol, art. 167 lit. a), care reglementează sistemul deductibilității amânate a TVA:
„Statele membre pot prevedea, în cadrul unui sistem opțional, ca dreptul de deducere al unei persoane impozabile a cărei TVA devine exigibilă numai în conformitate cu articolul 66 litera (b) să fie amânat până în momentul în care TVA pentru bunurile sau serviciile care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului său.
Statele membre care aplică sistemul opțional menționat la primul paragraf stabilesc un plafon pentru persoanele impozabile care utilizează sistemul pe teritoriul lor, plafon care se bazează pe cifra de afaceri anuală a persoanei impozabile calculată în conformitate cu articolul 288. Acest plafon nu poate depăși 500 000 EUR sau echivalentul în monedă națională”.
După cum se poate observa, adoptarea de către România a sistemului derogatoriu al colectării TVA la încasare nu reprezintă altceva decât exercitarea opţiunii reglementate de noua Directivă europeană în materie de facturare.
Este util să notăm că Directiva 45/2010 permite Statelor membre să crească ulterior plafonul până la 2.000.000 EUR sau echivalentul în moneda națională, după consultarea Comitetului TVA.
Prin excepţie, consultarea Comitetului TVA nu este impusă statelor membre care au aplicat un plafon superior celui de 500 000 EUR sau echivalentul în moneda națională la 31 decembrie 2012 (a se vedea Marea Britanie).
Costuri de oportunitate pentru statele care optează pentru mecanismul contabilității de încasare în privinţa TVA
Din perspectiva cash-flow-ului, măsura colectării TVA la momentul încasării facturii este bine-venită. Din perspectivă administrativă, lucrurile devin însă mai complicate. Exercitarea acestei opțiuni de către persoanele impozabile va implica notificări suplimentare, ținerea unor evidențe separate și, desigur, modificarea programelor informatice de contabilitate.
De asemenea, beneficiarul livrărilor/serviciilor facturate de o persoană impozabilă care contabilizează TVA-ul la încasare, şi care aplică regimul comun de colectare și plată a TVA, va trebui să fie în măsură să distingă în evidențele sale contabile și fiscale momentul deductibilității acestui TVA amânat, față de TVA-ul ce îi este facturat de alte persoane impozabile.
Pentru a putea urmări modalitatea de contabilizare a TVA, furnizorii care aplică regimul derogatoriu vor fi obligați să înscrie pe factură mențiunea contabilitate de casă.
În ceea ce privește lupta cu evaziunea, introducerea acestei derogări de la mecanismul de colectare normal impus de legislația de TVA nu este nici pe departe soluția tuturor problemelor. Spre exemplu, furnizorul care optează pentru colectarea TVA la încasare și-ar putea exercita dreptul de deducere pentru facturile primite de la furnizorii săi care aplică regimul normal de colectare și apoi ar putea… dispărea!
Pentru a evita astfel de situații, Marea Britanie, unde evaziunea fiscale înregistreză unul dintre cele mai scăzute nivele din Uniunea Europeană și unde sistemul de cash accounting se aplică pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri mai mică de 1,35 milioane lire sterline, a impus condiții suplimentare în aplicarea acestei derogări:
– imposibilitatea unei persoane impozabile care colectează TVA-ul la încasare de a solicita rambursare de TVA până la momentul plății tuturor furnizorilor săi;
– pierderea beneficiului aplicării măsurii derogatorii atunci când se înregistrează întârzieri în depunerea declarațiilor de TVA sau în plata TVA la buget sau când persoana impozabilă sau reprezentanții săi au fost condamnați pentru evaziune fiscală;
Rămâne de văzut dacă România va considera până la urmă oportun să solicite aplicarea acestui regim derogatoriu, atunci când va lua în calcul costul de oportunitate pentru aparatul administrativ-fiscal actualmente subdimensionat. Instituirea unui astfel de regim va face indiscutabil mai anevoioase şi mai laborioase inspecțiile fiscale de rambursare de TVA.
av. Luisiana DOBRINESCU
DOBRINESCU DOBREV SCA