6 Decembrie 2012 | Luisiana DOBRINESCU pentru Juridice.ro
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 125/2011 de modificare a Codului fiscal, începând cu 1 iulie 2012 Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală i-a revenit competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, precum şi de către persoanele fizice care realizează alte venituri (din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, etc).
Această schimbare semnificativă a intervenit pe fondul slabei monitorizări de către casele de pensii şi casele de sănătate a îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale – în principal din lipsa personalului alocat activităţii de inspecţie.
Este de notorietate că în acest context, un număr semnificativ de categorii de profesionişti (fie ei avocaţi, taximetrişti sau consultanţi) nu au achitat contribuţii sociale în anii precedenţi, ca urmare a unei interpretări cel puţin indulgente a legii…
Pentru evitarea oricărui dubiu, menţionez că persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente – inclusiv din exercitarea profesiilor liberale, datorează atât contribuţia la asigurările sociale de stat (pensii) în cuantum de 31,3%, cât şi contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate, în cuantum de 5,5%.
Contribuţia la asigurările de sănătate se datorează la venitul impozabil (net), iar contribuţia la pensii se calculează la venitul asigurat (care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig).
Acest venit asigurat trebuie declarat prin completarea formularului 600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii“, reglementat de Ordinul ANAF nr. 874/2012. Formularul 600 se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
În cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal, declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune în termen de 15 zile de la data începerii activităţii.
În baza declaraţiei de venit asigurat, administraţiile financiare vor emite decizii de impunere pentru contribuţii de pensii; plata acestor contribuţii se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru.
Sunt scutite de la plata contribuţiei la pensii doar persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente şi care sunt deja asigurate în sistemul public de pensii în calitate de salariaţi, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii (ex. avocaţii), precum şi cele care au calitatea de pensionari.
Cazurile de scutire menţionate anterior nu se aplică şi contribuţiei la asigurările de sănătate! Cu alte cuvinte, avocaţii sau persoanele care au şi calitatea de salariaţi vor datora cota de 5,5% şi asupra veniturilor din activităţi independente.
Încă din vara anului 2012, ulterior primirii bazelor de date cuprinzând informaţiile pritoare la contribuţiile sociale datorate (achitate şi neachitate), ANAF a început formalităţile de notificare a contribuabililor persoane fizice privind clarificarea situaţiei lor fiscale, din perspectiva contribuţiilor sociale.
De asemenea, cu ocazia înregistrărilor fiscale efectuate ulterior datei de 1 iulie 2012, în baza declaraţiei de venit estimat (formularul 220) depuse de persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente, ANAF a emis o dată cu decizia de impozit pe venitul estimat, şi decizia pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de sănătate.
Până cel mai târziu la data de 1 iulie 2013, ANAF trebuie să primească şi bazele de date conţinând istoricul contribuţiilor sociale datorate anterior anului 2012 de persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente.
În consecinţă, este de aşteptat ca în anul 2013 să se înceapă şirul inspecţiilor fiscale având ca tematică verificarea corectitudinii declarării şi plăţii contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice în ultimii cinci ani.
Din perspectiva contribuţiei la sănătate, lucrurile stau relativ simplu, pentru că venitul pentru care se datorează impozit este automat generator şi de contribuţii de asigurări de sănătate.
Aşa se explică şi rumoarea de la acest moment din rândul profesiilor liberale însoţit de demersuri colective în a convinge ba autorităţile statului (altul decât fiscul, care are propria convingere), ba organele de reglementare a profesiei, că în fapt nu ar fi trebuit să plătească contribuţii de sănătate.
Din perspectiva contribuţiilor la pensii, întrucât, aşa cum am precizat anterior, sunt scutite de la plata contribuţiei aferente veniturilor din activităţi independente persoanele care în acelaşi timp contribuie în calitatea de salariaţi, care sunt pensionari sau care sunt asiguraţi în sisteme de pensii neintegrate sistemului public, ANAF a emis recent Ordinul nr. 1714 din 6 noiembrie 2012, prin care aprobă modelul unui nou formular – 601 Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.
 
Astfel, completând această declaraţie, persoanele care contribuie la sistemul de pensii în calitatea de salariat, cele care sunt pensionari sau care sunt asiguraţi în sisteme de pensii neintegrate sistemului public nu vor mai avea calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi pentru veniturile din activităţi independente. Evident, încadrarea în aceste excepţii se va face în baza copiei documentului care atestă calitatea respectivă (ex. de salariat).
Formularul 601 se va depune şi de către persoanele care îşi încetează activitatea generatoare de venituri din activităţi independente.
Cererea se depune în trei exemplare la organul fiscal competent, în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv – în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
Practic, în urma depunerii acestui formular, ANAF va radia din evidenţa plătitorilor de contribuţii de pensii persoanele care îşi încetează activitatea şi pe cele care fac obiectul excepţiilor mai sus menţionate, rămânând în baza de date cu persoanele care ar datora în mod uniform atât impozit pe venit, cât şi contribuţii de sănătate şi de pensii.
O astfel de gestionare a bazei de date va facilita emiterea unor decizii de impunere unitare.
Să sperăm la cât mai puţine erori de impunere din partea ANAF şi desigur, că această pro-activitate a ANAF nu ne va găsi nepregătiţi…