ÎCCJ, secţia comercială, decizia nr. 2109 din 8 iunie 2006, dosar nr. 10217/1/2005 (nr. vechi 2459/2005)

1. Opinia Instanţei:

Instanţa străină, care a pronunţat sentinţa a cărei recunoaştere în România se solicită, nu avea competenţa de a judeca pricina, care era de competenţa instanţei de arbitraj organizată la Londra, în temeiul clauzei compromisorii opozabilă părţilor din contractul de navlosire în care se menţionează – ca parte în contract –brokerul şi submandatarul recurentei – pîrîte (armatorului – n.n. D.D. ), în speţă reclamanta.

(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Comercială,

decizia nr. 2109 din 8 iunie 2006,

cu notă critică de Dumitru Dobrev)

I. L’opinion de la Cour:

La Cour étrangère qui a prononcé l’arrêt dont on sollicite la reconnaissance en Roumanie n’avait pas la compétence de juger parce que cette compétence appartenait à l’arbitrage organisé à Londres à la base de la clause compromissoire opposable aux parties du contrat d’affrètement où l’on mentionne comme partie du contrat le courtier de fret et sous-mandataire (i.e. le fréteur ) du demandeur en cassation.

(La Haute Cour De Cassation et de Justice, Section Commerciale

Decision nr. 2109 du 8 juin 2006 avec une note critique par Dumitru Dobrev

Prin cererea de exequatur înregistrată la 8 octombrie 2003 reclamanta S.C. I. M. C. S.A. Panama, în contradictoriu cu pârâta S.C. N. SA Bucureşti solicită instanţei recunoaşterea şi încuviinţarea executării pe teritoriul României a hotărârii nr. 1275/2001 pronunţată în dosarul nr.5402/1999 de Tribunalul de Primă Instanţă din Pireu, Grecia, la data de 6 martie 2001, rămasă definitivă şi executorie la data de 21 noiembrie 2001.

Prin cererea depusă la termenul din 23 februarie 2004 reclamanta precizează acţiunea în sensul renunţării la judecarea capătului de cerere referitor la încuviinţarea executării pe teritoriul României a hotărârii nr.1275 din 6 martie 2001.

Prin sentinţa comercială nr.9270 din 6 iulie 2004 Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a comercială admite acţiunea reclamantei, dispune recunoaşterea pe teritoriul României a hotărârii nr. 1275/2001 pronunţată în dosarul nr.5402/1999 de Tribunalul de Primă Instanţă din, Grecia, la data de 6 martie 2001, cu 345.000 lei cheltuieli de judecată în sarcina pârâtei, reţinând1 pentru a decide astfel, că pârâta a fost legal citată pentru termenul din 30 noiembrie 1999 prin intermediul Judecătoriei Sector 2 Bucureşti, că instanţa elenă era competentă să soluţioneze litigiul potrivit dreptului elen, că hotărârea 1275/2001 a fost comunicată pârâtei la data de 21 septembrie 2001, că hotărârea străină definitivă din data de 21 noiembrie 2001 potrivit art.518 din Codul de procedură grec, că între cele două state există reciprocitate referitor la recunoaşterea efectelor hotărârilor străine, astfel că sunt întrunite condiţiile art.167 din Legea nr. 105/1992.

Prin decizia comercială nr.245 din 28 martie 2005 Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a comercială respinge ca nefondat apelul pârâtei, reţinând că instanţa elenă şi-a verificat competenţa2 şi – astfel – s-a considerat competenta să soluţioneze cauza, întrucât raporturile contractuale supuse analizei izvorau din contractul de mandat având ca obiect intermedierea contractelor de navlosire, precum şi că reclamantei nu-i este opozabilă3 clauza compromisorie din contractele de navlosire încheiate la 19 martie 1997 şi 8 aprilie 1997, întrucât nu este parte în aceste contracte, iar pârâta a fost legal dată pentru termenul la la care pricina a fost soluţionată.

Împotriva deciziei instanţei de apel pârâta declară recurs solicitând desfiinţarea acesteia ca nelegală şi netemeinică şi, pe cale de consecinţă, respingerea ca nefondată a cererii de recunoaştere a hotărârii instanţei elene.

In motivarea recursului, recurenta critică instanţa de apel pentru greşita aplicare a dispoziţiilor art.167 şi art.169 din Legea nr. 105/1992 şi a prevederilor din contractele de navlosire invocate în cauză.

In esenţă recurenta arată că în toate cele 8 contracte de navlosire vizate este inclusă o clauză compromisorie care stabileşte competenţa arbitrajului organizat la Londra pentru soluţionarea oricărui litigiu, născut din respectivele contracte, clauză în raport de care instanţa elenă din Pieru nu era competentă. Susţine reclamanta şi că nu poate invoca pârâta inopozabilitatea clauzei compromisorii pe motivul că nu a fost parte în contractele de navlosire, întrucât, în toate aceste contracte, clauza 14 din partea a II-a a contractelor GENCON aplicat de părţi, trimite la clauza din căsuţa 20 care nominalizează pe pârâta intimată ca intermediar stabilindu-i-se comisionul. Mai susţine recurenta că, abstracţie făcând de clauza compromisorie, Tribunalul de Primă Instanţă din Pireu, care era obligat -de altfel- să-şi verifice din oficiu competenţa – art.4 din Codul de procedură elen -, dacă ar fi dat eficienţă acestor dispoziţii legale, ar fi constatat că nu este competent întrucât, conform art.33 Cod procedură elen, litigiile privitoare la existenţa sau validitarea unui act unilateral sau a unui contract şi toate drepturile care decurg din el pot fi supuse tribunalului în a cărui rază de jurisdicţie se află locul unde s-a încheiat actul ori unde trebuia executată obligaţia, or, în cauză – arată recurenta-intimată- nu a probat că s-a încheiat contractul la Pireu, iar locul executării nu a fost în nici un caz la Pireu, cum rezultă din contractele depuse la dosar.

In fine, arată recurenta, dispoziţiile art.169 din Legea nr. 105/1992 au fost greşit aplicate de instanţă, în condiţiile în care recurenta a susţinut constant doar că instanţa care a pronunţat hotărârea străină nu era competentă, instanţa română având competenţa să cenzureze competenţa instanţei străine, conform art.167 din Legea nr.105/1992.

Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata solicită respingerea recursului ca nefondat, susţinând că în considerentele hotărârii a cărei recunoaştere a cerut-o sunt prezentate motivele pentru care instanţa din Pireu s-a investit, că raporturile contractuale supuse analizei izvorau din contractul de mandat având ca obiect intermedierea contractelor de navlosire în care nu figurează clauza compromisorie.

Recursul este fondat.

Deşi recurenta nu invocă expres în cererea de recurs motive de nelegalitate prevăzute de art.304 Cod procedură civilă, analiza criticilor sale referitoare la decizia atacată permite – cu aplicarea art.306 alin. 3 Cod procedură civilă – încadrarea acestora în motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, aşa cum de altfel, face şi recurenta prin concluziile scrise depuse la dosar (fila 32).

Din această perspectivă se constată că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a legii, respectiv a art.167 şi a art.169 din Legea nr.105/1992. In mod greşit instanţa de apel a considerat că în cauză sunt incidente prevederile art.169 din Legea nr.105/1992 conform cărora instanţa română nu poate proceda la examinarea în fond a hotărârii străine şi nici la modificarea ei, ignorând că dispoziţia evocată se aplică sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.167 din aceeaşi lege.

Or, potrivit art.167 alin. l din Legea 105/1992 hotărârile străine pot fi recunoscute în România, „spre a beneficia de puterea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a. hotărârea este definitivă, potrivit legii statului unde a fost pronunţată;

b. instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii menţionate, competenţa să judece procesul;

c. există reciprocităţi în ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea”.

În acest sens se constată că toate contractele de navlosire asupra cărora reclamanta a calculat şi pretins comision, fac trimitere la contractul de navlosire tip Gencon ale cărui clauze 18-50 sunt preluate în cea mai mare parte şi că prin clauza 34 – se formulează o clauză compromisorie prin care părţile convin soluţionarea litigiilor pe cale arbitrală, stabilindu-se modul de desemnare a arbitrilor şi de formare a completului de arbitraj, locul arbitrajului – Londra şi legea aplicabilă contractului, respectiv legea engleză (fila 112 -verso dosar fond).

Se constată, de asemenea, că la punctul 20 din contractele de navlosire se indică şi comisionul, inclusiv cota pentru mandatarul acestuia pentru situaţia în care contractul s-a încheiat de un alt brooker care este indicat sub punctul 1 (fila 113 dosar de fond). Este ceea ce rezultă şi din actele depuse de intimată (fila 26-29 dosar de recurs) în scopul de a proba calitatea sa de mandatar în condiţiile în care a recunoscut că nu a încheiat contracte distincte de mandat (încheierea din 23 februarie 2006 – fila 20 dosar de recurs).

Faţă de acestea se constată că este opozabilă brookerilor clauza compromisorie formulată în contractele de navlosire charter party, în acestea fiind parte şi brokerul (fila 113 pct.1, 2, 3 şi 20 dosar de fond), instanţa competentă să soluţioneze orice litigiu născut din aceste contracte fiind instanţa de arbitraj, cu excluderea competenţei instanţelor judecătoreşti, sens în care sunt şi prevederile art.264 Cod procedură civilă elen4 conform căruia „în cazul în care cauza se supune arbitrajului, instanţa înaintează dosarul la instanţa arbitrală”.

In sfârşit greşit a reţinut instanţa de apel că instanţa străină şi-a verificat propria competenţă, sub acest aspect din considerentele sentinţei străine în cauză rezultând doar că instanţa s-a considerat competentă material şi teritorial faţă de susţinerile reclamantei respectiv intimata de faţă că locul de încheiere şi de executare a contractului de intermediere a fost Pireu (fila 15 dosar de fond), afirmaţii considerate de instanţă ca dovedite întrucât nu au fost combătute de pârâta (fila 15 dosar de fond), care a lipsit la termenul din 30 noiembrie 1999 pentru când a fost legal citată, dar şi la termenul din 9 ianuarie 2001 pentru când cauza a fost amânată şi când instanţa a pronunţat hotărârea (fila 10 dosar de fond) fără a mai cita pe pîrîtă. Este adevărat că potrivit art.335 din Codul de procedură civilă grec este competentă să soluţioneze o asemenea cauză instanţa de la locul unde s-a încheiat actul ori unde trebuia îndeplinită obligaţia, dar la dosar nu există nici o probă produsă de reclamantă care să dovedească faptul că şi încheierea şi executarea contractelor de mandat, cu pârâta au avut loc la Pireu, cu atât mai mult cu cât reclamanta (intimată) recunoaşte că nu există un contract de mandat încorporat într-un înscris distinct de contractele de navlosire, iar acestea au alt loc de încheiere şi, respectiv, de executare decât Pireu.

In sfârşit, din considerentele sentinţei străine nu rezultă că instanţa străină şi-ar fi verificat din oficiu competenţa, aşa cum cer dispoziţiile art.4 Cod procedură civilă grec6, şi, în orice caz, nu există nici o referire la clauza compromisorie şi neaplicabilitatea acesteia.

Faţă de cele de mai sus, se constată că instanţa străină, care a pronunţat sentinţa a cărei recunoaştere în România se solicită, nu avea competenţa de a judeca pricina, care era de competenţa instanţei de arbitraj organizată la Londra, în temeiul clauzei compromisorii opozabilă părţilor din contractul de navlosire în care se menţionează- ca parte în contract –brookerul şi submandatarul acesteia, în speţă reclamanta.

In temeiul dispoziţiilor Legii nr. 105/1992 instanţa de apel este competentă să verifice dacă sentinţa străină, a cărei recunoaştere în România se cere, a fost dată de către instanţa competentă, această verificare fiind impusă de dispoziţiile art.167 din lege, şi nereprezentând o încălcare a prevederilor art.169 din aceeaşi lege.

Astfel fiind, cu aplicarea dispoziţiilor art.312 Cod procedură civilă, recursul urmează a fi admis şi decizia atacată, dată cu greşita aplicare a legii, urmează a fi modificată în sensul admiterii apelului declarat de pârâtă împotriva sentinţei instanţei de fond, care urmează a fi schimbată în tot în sensul respingerii cererii reclamantei de recunoaştere pe teritoriul României a hotărârii nr.1275 din 6 martie 2001 pronunţată în dosarul nr.5402/1999 de Tribunalul de Primă Instanţă din Pireu, Grecia.

NOTĂ CRITICĂ:

I. Critica deciziei:

Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție este criticabilă deoarece a înțeles să reexamineze situația de fapt examinată deja de instanța străină, prealabil asumării de competență într-un litigiu privind un contract comercial de mandat cu caracter oneros. În acest fel s-a încălcat principiul intangibilității hotărîrii străine, aplicat în alte soluții ale aceleiași instanțe și reafirmat de art. 38 alin. 3 al Legii nr.187/2003, ce nu permite a se cenzura de către instanţa română asumarea de competenţă făcută de instanţa din statul membru al U.E. cu trei excepții: în materie de asigurări, protecţia consumatorului şi competenţă exclusivă.

(La Haute Cour De Cassation et de Justice, Section Commerciale

Decision nr. 2109 du 8 juin 2006 avec une note critique par Dumitru Dobrev

Soluţia instanţei supreme în această speţă ridică unele probleme de drept:

  1. Problema intangibilităţii hotărîrii străine. Pînă unde, art. 167 lit. b din Legea nr. 105/1992 permite instanţei naţionale verificarea modului în care instanţa străină şi-a asumat competenţa ?

Referitor la acest aspect practica ICCJ nu este unitară. Astfel, în speţa de faţă secţia comercială a ÎCCJ a considerat că poate, sub rezerva verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.167 din Legea nr. 105/1992, reexamina acele chestiuni de fond pendinte din hotărârea străină, pe cînd secţia civilă a aceleiaşi instanţe7 a rezolvat această aparentă contradicţie în favoarea principiului intangibilităţii, rezumîndu-se la a verifica dacă instanţa străină a încălcat competenţa exclusivă a instanţelor române.

Astfel, opinia profesorului I.P.Filipescu8, conform căreia „instanţa română este îndreptăţită să verifice atît competenţa în dreptul internaţional privat cît şi cea în dreptul intern, aşa cum rezultă acestea din normele juridice ale ţării în care s-a pronunţat hotărîrea”, nu a fost împărtăşită în mod constant de practica judiciară. Procedându-se la verificarea normelor de competenţă internă ale statului în care s-a pronunţat hotărîrea, se poate ajunge în unele situaţii la inerenta reexaminare a unor chestiuni de fond soluţionate de instanţa străină (cum a procedat ÎCCJ în cazul de faţă, deoarece a considerat că “nu există nici o probă produsă de reclamantă care să dovedească faptul că şi încheierea şi executarea contractelor de mandat, cu pârâta au avut loc la Pireu, cu atât mai mult cu cât reclamanta (intimată) recunoaşte că nu există un contract de mandat încorporat într-un înscris distinct de contractele de navlosire, iar acestea au alt loc de încheiere şi, respectiv, de executare decât Pireu” deşi instanţa elenă pe baza administrării nemijlocite a probelor a conchis că “întocmirea şi aducerea la îndeplinire [a contractului a avut loc] în Grecia, Pireu”9. În opinia noastră această manieră de a reevalua probele, în care a procedat ÎCCJ este prohibită de art. 169 din Legea nr. 105/1992 ce consacră principiul intangibilităţii hotărîrii străine10.

Deşi normele privind arbitrajul ocrotesc interese private, nicidecum publice, fiind discutabilă orice încercare de cuprindere a acestora în sfera celor de ordine publică de drept internaţional privat român11, putem concluziona că nu mai este posibil refuzul recunoaşterii unei hotărîri judecătoreşti europene pentru nerespectarea prevederilor 167 lit. b din Legea nr. 105/1992, deoarece aplicabilitatea acestora a fost restrînsă drastic prin art. 38 alin. 1, 2, 3, raportat la art. 37 lit.a din Legea nr. 187/200312, abrogată şi înlocuită cu Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială13.

Un alt argument de ordin procedural pentru menţinerea soluţiei instanţei de fond ar fi fost dat de prevederile incidente în cauză ale art. 37 şi 38 din Legea 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărîrilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene (Grecia fiind stat membru al U.E.). Această lege a intrat în vigoare la data de 16.05.2004 iar cauza s-a judecat la data de 06.07.2004, deci era aplicabilă conform dispoziţiilor art. 725 alin.1 Cod Pr. Civ. Dacă s-ar fi făcut de către recurentă apărări bazate pe principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, acestea ar fi trebuit înlăturate, deoarece normele în cauză se aplică criteriilor avute în vedere de judecător pentru recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi nu unor fapte sau acte juridice anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 187/2003. Nici una dintre instanţele care au judecat această cauză nu au argumentat pro sau contra aplicării acestei norme derogatorii de la Legea nr. 105/1992 în speţă, în dispreţul principiului iura novit curia.

  1. Problema opozabilităţii clauzei compromisorii faţă de intimata S.C. I. M. C. S.A. persoană juridică de drept panamez cu sucursală în Grecia, Pireu – terţ faţă de contractele de navlosire.

Părţile contractelor de navlosire invocate sînt armatorul (proprietarul navei sau reprezentant al acestuia, în ambele contracte societatea românească – S.C. „N” S.A. sucursala Pireu) şi navlositorul ( impropriu spus chiriaşul navei – în contractul din 19.03.1997 este W. Shipping Corporation din Monrovia, Liberia, iar în cel din 08.04.1997 navlositorul este D. H. B.V. din Amsterdam, Olanda). Şi art. 557 alin.2 Cod Comercial Român şi Codul Civil Grec au dispoziţii similare privind părţile într-un contract de navlosire.

Înscrisurile depuse de recurentă în traducere – contracte de navlosire s-au încheiat prin intermediul unor mijlocitori – (shipbrokers, în traducere: „agenţi” ) în sensul art. 3 pct. 12 din Codul Comercial Român. Aceasta este o practică uzuală în transporturile maritime14.

Aceşti brokeri caută oferte şi negociază în numele şi pe seama mandanţilor – armator sau navlositor, diferitele clauze privind încărcarea mărfii, traseul vasului, cuantumul navlului (chiriei), dar efectele contractului de navlosire, inclusiv cele referitoare la clauza de arbitraj, se produc în persoana mandanţilor15. Pentru aceasta ei sînt retribuiţi de către mandanţi cu o sumă reprezentînd o cîtime din navlu. Proba acestor contracte de brokeraj se poate face inclusiv cu telegrame şi telex-uri ce conţin: ordinele mandantului către mandatar, cereri de instrucţiuni din partea mandatarului, etc. Faptul inserării în contractul de navlosire a unei referiri la retribuţia ce se cuvine agenţilor (mandatul comercial fiind de regulă oneros) nu-i face pe aceştia să devină părţi în contractul de navlosire, tot aşa cum în cazul încheierii unei promisiuni bilaterale de vînzare-cumpărare, faptul includerii unei referiri la comisionul datorat agenţiei imobiliare nu o face pe aceasta parte în contract, alături de promitentul-vînzător şi promitentul-cumpărător. Jurisprudenţa Tribunalului Constanţa – Secţia maritimă16 privind opozabilitatea clauzelor specifice transportului maritim, inclusiv celor compromisorii, este că acestea nu sînt opozabile terţilor (destinatarului mărfii, celor care execută operaţiunile de încărcare-descărcare). Pentru identitate de raţiune, credem că ele nu pot fi opozabile nici agenţilor (brokerilor). Mai mult, în practica judecătorească17 s-a aplicat un regim juridic diferit manifestărilor multiple de voinţă – negotium juris – chiar actul ca înscris probator – instrumentum probationis – a fost unul singur

Totuşi, în practica arbitrală18 recentă a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a României au fost cazuri de „extindere a convenţiei arbitrale la o parte nesemnatară a participat la derularea contractului şi a arătat astfel că este dispusă să fie legată la convenţia arbitrală inclusă în contract19”. Se observă că această condiţie sine qua non pentru extinderea clauzei compromisorii – executarea în tot sau în parte a contractului de către o altă parte decît cea care l-a semnat (situaţie destul de frecventă în practica comercială internaţională atunci cînd sunt implicate, pe parcursul executării unui contract şi alte societăţi dintr-un holding decît cele iniţial semnatare fără o manifestare expresă de voinţă materializată printr-un înscris – cum ar fi un act adiţional) nu poate fi avută în vedere cîtă vreme shipbrokerul a acţionat cu intenţia de a reprezenta – contemplatio domini20, arătînd terţilor cine este mandantul în numele şi pe seama căruia înţelege să facă fapte de comerţ .

Dat fiind că acest contract de brokeraj (agenţie) e guvernat de normele dreptului comun grec, avînd în vedere locul încheierii şi locul executării, instanţa elenă era competentă potrivit principiului de drept internaţional privat „lex loci contractus” consacrat şi de Convenţia CEE asupra legii aplicabile obligaţiilor contractuale deschisă spre semnare, ratificare la data de 19 iunie 1980 la Roma. Precizăm că Grecia în calitate de stat membru al CEE a ratificat această Convenţie, după cum se specifică şi în considerentele sentinţei a cărei recunoaştere se cere.

Textul Convenţiei a fost preluat ad litteram de legiuitorul român în dispoziţiile art. 73-103 ale Legii nr. 105/199221. Ca urmare, şi normele conflictuale de la art. 93-100 din Legea nr. 105/1992 trebuie să fie identice cu cele invocate de instanţa elenă.

  1. Problema aplicării principiului tantum devolutum quantum apellatum.

Recurenta a criticat în apel hotărîrea instanţei de fond doar sub aspectul încălcării greşitei interpretări şi aplicări a art. 167 lit. b din Legea nr. 105/1992 privind competenţa instanţei elene relativ la clauza compromisorie nu şi pentru faptul că nu ar fi fost prezentă nici la cel de-al doilea termen “din 9 ianuarie 2001 pentru când cauza a fost amânată şi când instanţa a pronunţat hotărârea (fila 10 dosar de fond) fără a mai cita pe pîrîtă”. Ca urmare, pârâta şi-a restrîns apelul şi în consecinţă recursul doar la un singur aspect, cel legat de efectul clauzei compromisorii iar Înalta Curte trebuia să se investească doar cu cercetarea acestei probleme de drept.

A critica faptul că instanţa străină nu a citat pârâta – persoană juridică română la fiecare termen în parte denotă pe lîngă nesocotirea principiului tantum devolutum quantum apellatum, faptul că nu există o practică unitară la nivelul completelor ÎCCJ cu privire la aplicarea regulii locus regit formam actus conform căreia emiterea citaţiei este supusă legii statului de unde provine iar primirea ei trebuie efectuată în condiţiile domiciliului părţii în cauză22. Ori, instanţa elenă a facut în considerente, trimitere la articolele din Codul de procedură civilă grec care permit judecarea în lipsă a părţii care a fost corect citată o singură dată (art. 271 par. 1 şi 2 lit. b şi art. 226 par. 4 Cod pr. civ.)23

Cercetător ştiinţific drd. Dumitru Dobrev

1 Deoarece Înalta Curte a evocat destul de succint considerentele pentru care instanţa de fond şi de apel au admis acţiunea redăm pe scurt în nota de subsol considerentele instanţei de fond:

Din actele dosarului Tribunalul reţine că la data de 24.09.1999 pîrîta a fost citată pentru termenul din 30.11.1999 şi i-a fost comunicată copia actului de sesizare , procedura îndeplinită prin intermediul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti aşa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele 20-35 din dosar. De asemenea, hotărîrea nr. 1275/2001 a fost comunicată pîrîtei la data de 21.09.2001 aşa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele 37-48 din dosar, pîrîta semnînd de primirea acesteia, prin delegat.

Din certificatul nr.791/2003 emis de Tribunalul din Pireu, aflat în traducere legalizată la fila 50 din dosar rezultă că împotriva hotarîrii nr. 1275/2001 nu s-a exercitat nici o cale ordinară sau extraordinară de atac. Sub aspectul îndeplinirii condiţiei ca hotarîrea străină să fie definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţata Tribunalul constată ca faţă de cele consemnate în certificatul menţionat coroborate cu dispoziţiile art.518 din Codul de procedura grec astfel cum au fost prezentate in traducere legalizata la fila 53, reclamanta a făcut dovada caracterului definitv al hotaririi străine. Aceasta, deoarece, dovada caracterului definitiv al hotarîrii străine cerută de art.171 lit.bdin Legea nr.105/1992 se poate face potrivit dispoziţiilor literei d) din acelaşi articol prin „orice alt act, de natura să probeze în completare că hotarîrea îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de art.167″.

Prin urmare, hotărîrea a cărei recunoaştere se solicită a devenit definitivă la 60 de zile de la data comunicării către pîrîtă, respectiv la 21.11.2001.

Apărarea pîrîtei cu privire la faptul că procedura de citare şi de comunicare a hotărîrii a fost viciată prin faptul că nu s-a aplicat stampila societăţii şi dovezile au fost semnate de o persoană căreia nu i s-a indicat funcţia pe care o avea în cadrul societăţii pîrîte nu poate fi avută în vedere de Tribunal, faţă de dispoziţiile art.108 alin.4 Cod Pr.Civ.

Referitor la condiţia prevăzuta de art.167 lit.b din Legea nr.105/1992 Tribunalul constată ca instanţa elenă a stabilit că este competentă să soluţioneze litigiul (fila 15 din dosar) în conformitate cu dreptul fundamental elen aplicabil speţei şi că pîrîta nu a invocat contrariul, astfel că raportat la dispoziţiile de drept internaţional privat respectiv art.151 din Legea nr.105/1992 condiţia se apreciază ca fiind îndeplinită.

Nefiind un litigiu de competenţa exclusivă a instanţelor române potrivit dispoziţiilor art.151 din Legea nr.105/1992, Tribunalul constată că instanţa elenă era competentă să îl soluţioneze potrivit dreptului elen cu atît mai mult cu cît Tribunalul nu poate cenzura aplicarea normelor de competenţă asupra cărora s-a pronunţat judecătorul străin. De altfel, potrivit dispoziţiilor art.169 din Legea nr.105/1992 instanţa română nu poate proceda la examinarea în fond a hotaririi străine şi nici la modificarea ei.

Pîrîta nu a invocat excepţia necompetentei instanţei elene în faţa acesteia deşi a fost legal citată şi nici nu a înţeles să exercite vreo cale de atac împotriva hotaririi străine, astfel ca apărările sale referitoare la clauza compromisorie nu pot fi avute în vedere de către Tribunal.

Referitor la cea de a treia condiţie privitoare la reciprocitatea efectelor hotaririlor străine se constata, de asemenea, ca este indeplinită avînd în vedere dispoziţiile Decretului nr.290/1973.

In consecinţa, pentru considerentele expuse anterior, Tribunalul constată îndeplinite condiţiile impuse de art.167 din Legea nr.105/1992 şi prin urmare va admite acţiunea astfel cum a fost precizata şi va dispune recunoaşterea pe teritoriul României.”

2 Redăm în continuare considerentele pentru care Tribunalul din Pireu s-a considerat competent să soluţioneze acest litigiu cu element de extraneitate:

Cauza, având acest conţinut, a fost corect introdusă spre a fi discutată in procedură ordinară in faţa acestei instanţe, care este şi în materie (art. 18, par.l Cod pr. civ.) dar şi teritorial (art. 33 Cod pr. civ.) în coroborare cu art. 51 din Legea nr. 2172/1993) competentă şi prin urmare are şi jurisdicţie internaţională pentru judecarea acestei cauze (art.3, par. l şi art. 4 Cod pr. civ.). în continuare cauza trebuie cercetată in conformitate cu dreptul fundamental elen, care este aplicabil in cazul de faţă, întrucât pe acesta reclamanta îşi întemeiază pretenţiile, iar pârâta nu se opune din cauza judecării ei în lipsă, existând astfel un acord postcontractual tacit al părţilor în ceea ce priveşte aplicarea acestui drept (art.3, par.2 din Legea nr. 1792/1988 în coroborare cu art.25 lit.a din Codul Civil, a se vedea Zoi Papasiopi-Pasia „Convenţia Comunitară de la Roma din 1980”, ed. 1991, pag. 22 şi urm.., drept, care, de asemenea, este cel mai potrivit în acest caz, date fiind toate condiţiile ( întocmirea şi aducerea la îndeplinire în Grecia, Pireu ).

Rezultă din toate acestea că acţiunea este legală, întemeiată pe dispoziţiile art. 703 şi urm.,713 şi urm., 361, 873 şi 346 Cod Civil (dat fiind faptul că reclamanta nu invocă somarea pârâtei la un moment anterior şi în special la data de 15.01.1998), în coroborare cu art. 107 şi urm. şi 118, 119, 907, 908 şi 176 şi următoarele Cod pr. civ., numai, însă, în ceea ce priveşte cererea auxiliară de achitare a echivalentului în drahme al sumei de 44.641,94 dolari SUA”.

3 Redăm în continuare considerentele pentru care Curtea de Apel Bucureşti a respins unicul motiv de apel invocat de apelanta pîrîtă:

În raport de unicul motiv de apel invocat şi anume necercetarea aspectelor prevăzute de art.167 lit.b Legea nr.105 potrivit cărora una din condiţiile de admisibilitate a cererii de recunoaştere a hotărârii străine este ca instanţa care a pronunţat-o să fi avut potrivit legii forului, competenţa să judece procesul.

S-a susţinut că, independent de atitudinea pasivă de care a dat dovadă pârâta în procesul desfăşurat în faţa instanţei străine, care nu a înţeles să se prevaleze de clauza compromisorie ce conferea competenţă în soluţionarea litigiului arbitrajului de la Londra, instanţa română este îndreptăţită să cenzureze acest aspect.

În raport cu dispoziţiile legii române, respectiv art.3433 C.pr.civ. în cazul în care părţile în proces au încheiat o convenţie arbitrală, pe care una dintre ele o invocă în instanţă aceasta îşi verifica competenţa, cu posibilitatea reţinerii spre soluţionare a procesului în situaţia în care pârâtul nu înţelege să se prevaleze de existenţa clauzei compromisorii. Verificând legea străină aplicabilă cauzei, constată că art.264 din codul de procedură civilă grec prevede obligaţia pentru instanţa investită cu o cauză ce se supune arbitrajului, de a înainta dosarul la instanţa arbitrală, ceea ce presupune obligaţia instanţei de a verifica din oficiu competenţa în raport cu cea a organelor arbitrale.

Sub acest aspect, din cuprinsul hotărârii străine a rezultat că instanţa străină, cu respectarea art.264 c.pr.civ. şi-a verificat competenţa, reţinând cauza spre soluţionare întrucât raporturile contractuale supuse analizei izvorau din contractul de mandat având ca obiect intermedierea contractelor de navlosire.

Or, clauza compromisorie a fost stipulată în două dintre contractele de navlosire fiind opozabilă doar părţilor navlositorului şi armatorului, nu şi părţilor din contractul de mandat.

A rezultat că reclamantei SC I. M. C. SA nu îi este opozabilă clauza compromisorie întrucât nu este parte în contractele de navlosire încheiate la 19.03.1997 şi 8.04.1997.

Instanţa străină a verificat şi îndeplinirea procedurii cu străinătatea conform art. 12 din Convenţia bilaterală de asistentă juridică în materie civilă şi penală româno-elenă din 19 octombrie 1972, competenţa de drept internaţional privat şi de drept intern.

Pârâta a fost citată pentru termenul la care pricina a fost soluţionată, a fost comunicată copia actului de sesizare şi de asemenea i s-a comunicat hotărârea nr. 1275/2001 (fila 37-48 dosar) fără să exercite căile legale de atac împotriva acesteia.

În mod corect prima instanţă a apreciat întrunite cerinţele art.167 Legea nr. 105/1992 reţinând că art.169 nu permite examinarea în fond a instanţei străine şi modificarea acesteia.

În consecinţă apreciind legală şi temeinică sentinţa atacată în conform cu dispoziţiilor art.296 Cod pr. civ. va respinge apelul ca nefondat.

4 Prezentăm în traducere conţinutul art. 264 Cod pr. civ. grec „In cazul în care cauza se supune arbitrajului, instanţa înaintează dosarul la instanţa arbitrală, deşi consecinţele demarării procesului nu dispar. In cazul în care convenţia arbitrală încetează să mai fie valabilă, cauza se întoarce la instanţa judecătorească prin citare”. Acest articol se coroborează cu art. 870 ce are următorul conţinut:

  1. Dacă procesul este în curs de desfăşurare în faţa instanţelor judecătoreşti civile pentru un litigiu care s-a convenit să fie soluţionat prin arbitraj, invocarea arbitrajului trebuie să se facă la termenul de judecată de după încheierea convenţiei arbitrale, în caz contrar nu este admisibilă şi se aplică prevederile art. 264.

  2. Convenţia arbitrală se poate încheia chiar şi în faţa instanţei la termenul de judecată al procesului, şi ca urmare instanţa trimite cazul la curtea de arbitraj şi se aplică prevederile art. 264. Toate articolele din Codul de procedură civilă grec prezentate în traducere în această notă critică au fost depuse şi la dosarul cauzei în traducere autorizată, întrucît s-a apreciat de către instanţa de fond şi cea de apel că este utilă şi pertinentă cauzei proba legii străine.

5 Art. 33 din Cod pr. civ. grec „Litigiile privitoare la existenţa sau validitatea unui act unilateral sau a unui contract inter vivos şi toate drepturile decurgând din el pot fi de asemenea deferite Tribunalului, în a cărui rază de jurisdicţie se află locul unde s-a încheiat actul unilateral sau bilateral încheiat inter vivos ori unde trebuie îndeplinită obligaţia. Aceluiaşi Tribunal i se pot supune spre soluţionare litigiile privind beneficiul nerealizat precum şi cele privind prejudiciile rezultate din conduită culpabilă în negocierea convenţiilor”.

6Art. 4 Cod pr. civ. grec „Tribunalele îşi verifică din oficiu competenţa în cazurile prevăzute de articolele 1 şi 2. In cazurile prevăzute de art. 3, instanţele verifică din oficiu competenţa dacă pârâtul nu se prezintă la primul termen de judecată ori dacă litigiul priveşte un imobil situat peste hotare. Tribunalul respinge acţiunea sau cererea dacă nu are competenţă.

Acest articol se coroborează cu art. 3 alineatul 1 din Cod pr. civ. grec:

„Instanţelor de drept civil li se pot adresa cetăţeni greci şi străini, atâta timp cât există o competenţă a unui tribunal grec”.

7 Decizia nr. 1846 din 14 mai 2002 , CSJ, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, publicată pe site-ul: ….Dacă din probele administrate resultă cu certitudine că obiectul litigiului nu se circumscrie în cazurile limitative prevăzute de dispozitiile art. 151 din legea nr. 105/1992, înseamnă că litigiul a fost soluţionat valabil de instanţa germană, neconstatîndu-se o încălcare a competenţei exclusive a instanţei române.

8 Ion P. Filipescu, Drept Internaţional Privat, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p.514.

9Ambele părţi ale contractului de brokeraj maritim aveau sucursale în Pireu. Tot acolo s-a executat în parte una din obligaţiile corelative ale acestui contract – plata parţială a serviciilor efectuate de mandatar, dosarul soluţionat de instanţa elenă nefiind cu nimic diferit de o somaţie la plată pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

10A se vedea decizia C.S.J. –Secţia Comercială, decizia nr. 461/10.02.1998, dată în dosar nr. 3946/1997, publicată în Dreptul nr. 9/1998, p.140.

11 Ion P. Filipescu, Drept Internaţional Privat, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p.136-137, pct.2.

12 Din art. 38 alin. 3 al Legii nr.187/2003, rezultă că nu se poate cenzura de către instanţa română asumarea de competenţă făcută de instanţa din statul membru al U.E. decît în materie de asigurări, protecţia consumatorului şi competenţă exclusivă. Renunţarea parţială la suveranitate pe care o presupunea preconizata aderare a României, era o opţiune a legiuitorului, cu atît mai evidentă, cu cît prin trimiterea la art. 37 lit. a se renunţă şi la invocarea ordinii publice în dreptul internaţional privat (în materie de competenţă) ca modalitate de înlăturare a aplicării legii străine.

13 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 a fost publicat în Journal Officiel L 012 din 16 ianuarie 2001.

14 a se vedea Octavian Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul Transporturilor. Partea Specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pag. 417 şi Gh. Bibicescu, Transportul de Mărfuri pe Mare în Comerţul Internaţional. Aspecte juridice şi tehnico-economice, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986, pag. 166-167. În doctrina franceză aceştia se numesc courtiers d affrètements şi sunt consideraţi comisionari fără nici o calitate oficială astfel încît contractul de navlosire (charte-partie) redactat de ei nu poate fi considerat act autentic – a se vedea Martine Remond-Gouilloud, Droit maritime, 2e édition,Pedone, Paris, 1993, p. 307 şi Georges Ripert, Droit maritime, 2e édition, Tome Premier, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1922, p. 844.

15 a se vedea I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, vol.I Editura All-Beck, Bucureşti, pag. 553-556.

16 A se vedea încheierea din 30.09.1999 a Tribunalului Constanţa, secţia maritimă, publicată de Marin Voicu şi Maria Veriotti în Drept Maritim Român, Jurisprudenţă şi Legislaţie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000, pag.118-119 .

17 Curtea de Apel Bacău, Decizia nr. 4/CC din 13 iunie 2008 cu notă aprobativă de Smaranda Angheni, publicată în Curierul Judiciar, nr. 10/2008.

18 A se vedea sentinţa arbitrală nr. 258/06.12.2006 a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă C. C. I. R. B., dată în dosar nr. 258/2006, publicată în Revista Română de Arbitraj, nr. 3/2007, pag. 102-105.

19 Curtea Supremă Federală a Elveţiei decizia din 16 octombrie 2003 (D.F.T.129 III 727) citată împreună cu doctrina favorabilă elveţiană şi franceză în Revista Română de Arbitraj, nr. 3/2007, p. 103.

20Stefano Delle Monache, La contemplatio domini. Contributo alla teoria della rappresentanza, A. Giuffrè, Milano, 2001.

21 a se vedea Octavian Căpăţînă, Noul drept internaţional privat român, Revista de Drept Comercial, nr. 5/1993, pag. 5.

22 A se vedea decizia nr. 4119 din 17 octombrie 2003 a ÎCCJ secţia civilă, publicată de Şerban-Alexandru Stănescu, Drept Internaţional Privat. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 221.

23 Pentru lămurirea aspectelor privind citarea şi judecarea în lipsă în faţa instanţei elene prezentăm extras din considerentele hotărîrii Tribunalului Pireu nr. 1275/2001 „Din Raportul de notificare cu nr. 7353/D/16.07.1999 întocmit de executorul judecătoresc de la Tribunalul Pireu I. Anghelopoulos şi din adeverinţa eliberată la data de 26.10.1999 de Consulatul General al Greciei la Bucureşti, România, documente pe care reclamanta le-a prezentat instanţei şi le invocă, rezultă că o copie conformă cu originalul a acţiunii judecate, cu actul de fixare a termenului de judecată, precum şi citaţia pentru şedinţa din 30.11.1999 a fost amînată pentru un termen menţionat la începutul acestei hotărîri, au fost remise conform legii şi în timp util societăţii străine (româneşti) pârâte (art. 134, par. 1 Cod pr. civ. şi art. 11-18 din Legea privind ratificarea Convenţiei bilaterale eleno-române care reglementează comunicarea documentelor judiciare, Convenţie care are întîietate în faţa Convenţiei de la Haga ratificată prin Legea nr. 1334/1983. Societatea pîrîtă însă nu a fost reprezentată de un avocat împuternicit la termenul de judecată mai sus menţionat, cînd cauza a fost strigată de pe rol şi, prin urmare, avînd în vedere că amânarea discuţiei şi înscrierea cauzei pe rol sunt considerate drept citaţie pentru toate părţile, trebuie judecată în lipsă (art. 271 par. 1 şi 2 lit. b şi 226 par. 4 Cod pr. civ.)”