Odată cu intrarea în vigoarea a Noului Cod Fiscal au intervenit următoarele modificări legate de declarațiile fiscale și/sau informative și termenele de depunere. Prezentăm în cele ce urmează declarațiile care se depun până pe 31 ianuarie 2018:

Pe 22 ianuarie 2018 se depune formularul 089 „Declarație pe propria răspundere de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune o solicitare privind pro-rata specială sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobată în perioada anterioară de către persoana impozabilă cu regim mixt.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 094 „Declarație privind cifra de afaceri” de către persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform prevederilor legale în vigoare.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” de către persoanele impozabile ale căror obligații de plată intervin lunar / trimestrial.

Prin urmare, până pe data de 25 ianuarie 2018 se va plăti și impozitul reținut la sursă în luna precedentă de către persoanele ce au obținut venituri din următoarele surse:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

 • venituri din premii și jocuri de noroc;

 • venituri obținute de nerezidenți;

 • venituri din alte surse.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” de către angajatori și entitățile asimilate acestora.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent” de către notarii publici.

Pe 25 ianuarie 2018 se va depune formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”. Se completează și se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și care obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

Pe 25 ianuarie 2018 se are în vedere depunerea formularului 300 „Decontul de taxă pe valoarea adăugată” pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”. Decontul special de taxă se depune la organele fiscale competente de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (procedura normală de înregistrare), astfel:

a) pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c) de mai jos, de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii;

b) pentru achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 317 din Codul fiscal menționat anterior;

c) pentru achiziții intracomunitare de produse accizabile, de către persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal;

d) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei, conform art. 307 alin. (2) -(4) și alin. (6) din Codul fiscal (beneficiar al serviciilor cu locul prestării în România, furnizate de o persoană nestabilită în România, persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA beneficiar al unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, etc);

e) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (5) din Codul fiscal (persoana din cauza căreia bunurile ies din regimuri vamale), cu excepția situației în care are loc un import de bunuri sau o achiziție intracomunitară de bunuri.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoare adăugată’’ pentru următoarele categorii de contribuabili:

 • persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului,

locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal (persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în anul precedent nu a depășit plafonul de scutire),

 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art.

316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal (persoană inactivă, asociații / administratorii / persoana impozabilă au cazier, nu s-au depus deconturi pentru 6 luni consecutive / pentru două trimestre consecutive, în deconturi nu sunt evidențiate operațiuni pentru 6 luni consecutive / două trimestre consecutive, persoană cu risc fiscal ridicat) care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, conform prevederilor legale în vigoare,

 • persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderi mici sau a regimului special pentru agricultori și care:

– nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de

scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte;

– trebuie să efectueze regularizările/ajustările specifice prevăzute de legislația în vigoare, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat” datorită următoarelor motive:

 • contribuabili declarați inactivi;

 • administratorii/asociații și/sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau s-a atras răspunderea solidară cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent;

 • nu s-a depus niciun decont de taxă în ultimele 6 luni consecutive;

 • în ultimele 6 luni consecutive/ultimele două trimestre în deconturile de taxă nu s-au evidențiat operațiuni realizate în cursul acestor perioade;

 • în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderi mici sau a regimului special pentru agricultori prevăzut;

 • persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 390 „Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Pe 25 ianuarie 2018 se depune formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare si au realizat o cifră de afaceri peste pragul admis de lege, 2.250.000 lei, le revine obligația să depună această notificare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.

Pe 30 ianuarie 2018 se depune formularul 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de TVA”.

Pe 31 ianuarie 2018 se au în vedere depunerea următoarelor categorii de formulare:

 • Formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;

 • Formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”

de către angajatorii care optează pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună în vederea depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112).

Pe 31 ianuarie 2018 se depune formularul 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit” după cum urmează:

 • Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către următoarele categorii de contribuabili:

 • contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real;

 • contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit;

 • contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real;

 • Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor;

 • Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv;

Pe 31 ianuarie 2018 se depune formularul 600 „Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Acesta se depune de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție pentru asigurări sociale(exemplu: venituri din activități independente realizate din una sau mai multe surse de venit) și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate (exemplu: în anul fiscal precedent s-au realizat venituri anuale cumulate ce depășesc plafonul de 12 salarii minim brute, 12*1.900 = 22.800 lei, din una sau mai multe surse de venituri precum: venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, venituri din alte surse).