Vă prezentăm în cele ce urmează principalele măsuri adoptate prin Ordonanța nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021:

Impozitul pe profit

 • Se stabilesc reguli privind începerea perioadei impozabile în cazul persoanelor juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective;
 • Se include și scenariul plății unui alt impozit care substituie impozitul pe profit pentru persoanele juridice române, respectiv persoanele juridice străine, societăți-mamă sau filiale, la aplicarea regulilor privind regimul fiscal al dividendelor primite din state membre;
 • Se abrogă deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor, în anumite condiții, măsură care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022; în schimb, se majorează limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor de la limita actuală de 30% la 50%, începând cu 1 ianuarie 2022, în aceleași condiții;
 • Se reglementează modalitatea de impozitare a dividendelor distribuite trimestrial și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea.

 

Impozitul pe venit și contribuțiile sociale

 • Se clarifică situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidenţă fiscală se instituie pentru anul fiscal următor;
 • Se reglementează opțiunea angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale de a calcula, reține și plăti contribuțiile de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali româ

 

Impozitul pe veniturile nerezidenților

 • Se menționează că scutirea de impozit a dividendelor plătite de o persoana juridică rezidentă către acționarul său nerezident se aplică și în cazul în care aceste persoane sunt supuse unui substitut al impozitului pe profit;
 • Se instituie același tratament fiscal dividendelor plătite de o persoană juridică rezidentă în România unei persoane juridice rezidente în Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei cu cel aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice rezidente române;
 • Se introduce posibilitatea depunerii certificatelor de rezidență fiscală în copie conformă cu originalul și prin Spațiul Privat Virtual, nu doar la organul fiscal competent;
 • Se clarifică faptul că declarația informativă se depune de plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor și atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de plătitorul de venit.

 

TVA

 • Se clarifică noțiunile „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” și „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, în contextul noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;
 • Se introduc unele scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, atunci când Comisia Europeană sau oricare astfel de agenție sau organism achiziționează aceste bunuri sau servicii în vederea îndeplinirii unui mandat conferit prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19;
 • Se instituie posibilitatea aplicării regimului special al ghișeului unic pentru TVA și persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 și care aplică regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, fără să mai fie necesară renunțarea la acest regim de scutire;
 • Se prevede că persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar care sunt stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal dacă optează pentru aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA.

 

Impozite și taxe locale

 • Se simplifică modul de calcul al impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul că se elimină condiția referitoare la nededucerea cheltuielilor cu utilitățile;
 • Se instituie posibilitatea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport  încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată;
 • Se precizează că în baza de impozitare pentru determinarea impozitului pe spectacole nu se include TVA aferentă vânzării biletelor de intrare și abonamentelor.

 

               Luisiana Dobrinescu

               Partner

 

  +40 723 000 497

🖂 luisiana@dobrinescudobrev.ro

Anamaria Chiru

Tax Partner

 

  +40 734 032 040

🖂 anamaria@dobrinescudobrev.ro